26449200-A888-4A8D-ABF8-69108DFA0256.jpeg

 

《吉祥經》出自巴利聖典五部經藏之小部「小誦聖典」

( khuddakapāṭhapāḷi)第五,是以偈頌為主、語言通俗的佛教經典之一,它敘述修行人在日常生活中如何避離惡法、趨向修善,乃至證得涅槃等諸吉祥事。

 

 此經在南傳佛教是廣泛為在家人受持的寶典,也常見於供僧、慶生等祥瑞典禮上持誦。近年來,它在中國、台灣及馬來西亞佛教界已逐漸被重視起來。

 

 開印比丘對《吉祥經》的開示,為了力求原味,以緬甸版巴利三藏為本,參酌覺音尊者(Bhadanta Buddhagosa)的古注,鈎勒出十偈中的三十八個吉祥架構,展現出初期佛教既廣且細之修行次第。

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

禮敬世尊,阿羅漢,正等正覺者。

 

如是我聞:

 

一時,世尊在捨衛國祇樹給孤獨園。

 

爾時,有一天神於後夜分,身諸光明,遍照祇樹園林,來詣世尊所,到已,頂禮世尊而住一面,並以偈白世尊:

 

諸天與世人,思維吉祥事,希求於幸福,何謂勝吉祥?

 

遠離愚痴人,親近智慧者,供養於應供,此事勝吉祥。

居住安適處,昔所作福業,及自立正志,此事勝吉祥。

博學與工巧,及善習毗尼,並善說語言,此事勝吉祥。

侍奉於父母,愛護妻與子,所作無系累,此事勝吉祥。

佈施與法行,愛護親眷屬,諸業無過咎,此事勝吉祥。

離棄諸惡業,亦不飲諸酒,於法不放逸,此事勝吉祥。

恭敬與謙虛,知足常感恩,依時聽教法,此事勝吉祥。

忍辱與順從,謁見諸沙門,適時討論法,此事勝吉祥。

抑制與梵行,而得見聖諦,作證於涅盤,此事勝吉祥。

接觸世間法,心寂不為動,無憂而清安,此事勝吉祥。

如是已作後,一切無墮失,隨處得安穩,此諸事吉祥。

 

《吉祥經》結構 – 38個吉祥

 

一、開始探究:何謂「勝吉祥」?

 

二、目標取向:慎重抉擇與培養「勝吉祥」之優先條件(1-3)

1 遠離愚痴人,

2 親近智慧者,

3 供養於應供,

 

三、建立基礎:「勝吉祥」之現在、過去與未來因素(4-6)

4 居住安適處,

5 昔所作福業,

6 自立正志,

 

四、預備訓練:「勝吉祥」的生活訓練(7-10)

7 博學,

8 工巧,

9 善習毗尼,

10 善說語言,

 

五、責任義務(11-13)

11 侍奉於父母,

12 愛護妻與子,

13 所作無系累,

 

六、奉獻社會(14-17)

14 佈施,

15 法行,

16 愛護親眷屬,

17 諸業無過咎,

 

七、道德規範:美滿的道德生活(18-21)

18 離諸惡業,

19 棄諸惡業,

20 不飲諸酒,

21 於法不放逸,

 

八、九、心靈進展:培養內在之美德(22-30)

22 恭敬,

23 謙虛,

24 知足,

25 感恩,

26 依時聽教法,

27 忍辱,

28 順從,

29 謁見諸沙門,

30 適時討論法,

 

十、提升修證:學習提升與修證出世間之法(31-34)

31 抑制,

32 梵行,

33 得見聖諦,

34 作證於涅盤,

 

十一、世出世間:人在世間而能實現出世間之法(35-38)

35 接觸世間法,

36 心寂不為動,

37 無憂,

38 清安,

 

十二、圓滿吉祥:完成一切勝利吉祥,隨處得安穩 -「勝吉祥」

如是已作後,

一切無墮失,

隨處得安穩。

 

全站熱搜

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()