339A5E70-4948-4FEF-A19C-972FD640BECE.jpeg

[迦諦喇禪師]四念處教學錄影帶

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

B10AF1BA-2EC9-4D00-A347-AD1EBD77B71C.jpeg

(一)真不忍心告訴你:「我愛你」只是一句謊言

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

94BE2A11-3EE3-492E-9CEA-CEDE0F431F42.jpeg

四念住如何是唯一之道

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

64A7C876-CD8F-48CE-8C93-A31CFF3F0DD2.jpeg

禪修者:我想問一下有關談話。

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

A28F149F-6D5C-44BC-9667-3FFEE3A7C52B.jpeg

2019

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

66DD90C5-2BDB-47F8-99FE-E0D7A1FDD854.jpeg

五戒是最低標準,它讓我們在此生之後能有機會再獲人身。

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

91612DB4-ABE8-422E-A29C-D2E903CE17C8.jpeg

佛法與滅苦 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()